Tüzük

 

TÜRKİYE DİYABET DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BÖLÜM I

DERNEĞİN ADI

Madde 1- “Türkiye Diyabet Derneği” dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2- Derneğin  merkezi Ankara’da , Kızılay Sakarya Cad.1/53’ tedir . Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI

Madde 3- Derneğin amacı şeker hastasının eğitimi, diyabet taraması, araştırma ve tedavisidir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 4-

 • Sayıları gittikçe artan , erken tanı ve etkili tedavi olanakları arayan şeker hastalarını tedavi ve sağlığına kavuşturmak,
 • Tüm diyabetlileri bünyesinde toplamak,
 • Diyabet alanında en yeni bilgileri öğrenmek çabasında olan hekimlerin, hemşirelerin, diyetisyenlerin ve diğer teknik personelin yetişmesine yardım etmek, diyabetle ilgili araştırmaları desteklemek, bu çalışmalara özendirmek,
 • Endokrinoloji ve metabolizma uzmanları , diyabet konusu ile uğraşan hekimleri , hemşire , diyetisyen ve diğer sağlık profesyonellerini dernek bünyesinde toplamak,
 • Şeker hastaları ile halkın şeker hastalığı konusunda bilgi sahibi olması ve eğitilmesi için konferanslar , seminerler , kurs ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek , diyabet eğitim okulu açmak , genç diyabetlilerin, ailelerinin, halkın eğitimi ve aydınlatılması konularında aktif rol almasını sağlamak,
 • Şeker hastalarının , halkın anlayacağı şekil ve dilde diyabetle ilgili dergi , kitap , gazete gibi materyali hazırlayıp bastırmak , diyabetle ilgili her türlü yayın ve belgeyi sağlamak , çıkarılan eğitim materyallerini dernek üyelerine ulaştırmak için çalışmalar yapmak,
 • Şeker hastalığı ile uğraşan hekimlerle , diğer bilim adamları arasında diyabete ilişkin görüş ve bulguların tartışılmasını sağlamak,
 • Sağlıklı bir çalışma ortamı ve bunun için de her türlü demirbaş ve kırtasiye malzemelerini sağlamak , bir dokümantasyon merkezi oluşturmak,
 • İnternette web sitesi kurmak , Internet vasıtası ile diyabete ait tüm bilgilerin , yeniliklerin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak,
 • Dernek çalışmaları için gereksinim duyulan taşınır , taşınmaz mal satın almak , satmak , kiralamak , kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynî hak tesis etmek,
 • Şeker hastası olanların tedavi ve takiplerini yapmak üzere hastane , dispanser , poliklinik gibi tanı ve tedavi merkezleri açmak,
 • Dernek amacını gerçekleştirmek üzere yardım toplamak , meslekî kuruluşlardan yardım almak, gelir sağlama faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçi ve dışından bağış kabul etmek ve meslekî kuruluşlara maddi yardımda bulunmak,
 • Tüzük amaçlarının gerçekleşmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacı ile iktisadî , sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,
 • Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal , sosyal-kültürel tesisler , kamplar kurmak ve bunları tefriş etmek  ve işletmek , üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesini ve sürdürülmesi için yemekli toplantılar , geziler , konserler , balo , tiyatro , sergi , spor gibi eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek ve üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak,
 • Diyabetin tanı , izleme ve iyileştirilmesi ile ilgili ilaç , araç ve gerecin hastalara sağlanmasına yardımcı olmak , kolay temin edebilme yöntemlerini gerçekleştirmek,
 • Diyabetle ilgili taramalar yapmak,
 • Uluslararası çalışmalarda bulunmak , yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla projeler ve ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,
 • Amacın gerçekleşmesi için gerekli görülmesi durumunda, federasyon kurmak veya kurulu federasyona  katılmak , vakıf kurmak , kurulacak diyabet vakfına kurucu üye olarak katılmak , kurulacak vakfın mal varlığına katılmak , derneğin mal varlığından tahsiste bulunmak,
 • Gereğinde , amacın gerçekleştirilmesi için 5072 nolu Dernek ve Vakıfların  Kamu
 • Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Yasa Kuralları saklı kalmak üzere görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda , diğer dernek veya vakıf ve bezeri sivil toplum kuruluşları ile ortak amacı geliştirmek için platformlar  oluşturmak,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 • Diyabetlilere beslenme konusunda örnek göstererek yardımcı olmak amacıyla diyabet mutfakları , lokantaları , satış yerlerini açmak veya açılmasını teşvik etmek , bu yerlerde çalışanlara da eğitim vererek diyabetlilerin beslenme konusunda bilgilerinin artmasını sağlamak,

Madde 5- Dernek din ve siyasetle uğraşmaz. Dernekler Kanunu’nun yasakladığı tüm durum ve eylemlerden kaçınır.

BÖLÜM II

DERNEĞE ÜYE OLMA – ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMA

DERNEĞİN ÜYELERİ

Madde 6- Derneğin iki türlü üyesi vardır.

 • Asıl Üye,
 • Onursal Üye,

ASIL ÜYELİK KOŞULLARI

Madde 7-  Derneğe asıl üye olabilmek için:

 • İşlem yeterliğine sahip olan gerçek kişiler , Derneğin amaçlarını benimseyenler , 5253   nolu   Dernekler Yasası ve Türk Medeni Yasası’nda  belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir. Dernek Yönetim Kurulu , üyelik için yapılacak başvuruları en çok otuz  gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp , sonucu sahibine yazı ile duyurmak zorundadır . Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.
 • Medeni hakları kullanma yeteneğine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Kamu haklarından yasaklanmamış , kısıtlanmamış, ağır hapis cezasına ,yüz kızartıcı suçlardan ya da  dernek , kanunun kurulmasını yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarından birinden kesin hüküm giymemiş bulunmak,
 • Genel Kurulca yıllık ya da üç yıllık dönem için geçerli olmak üzere saptanacak giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi yüklenmek ,
 • Yönetim Kurulunun kararı ile  üyeliğe alınmak gerekir,
 • Yönetim Kurulu üyeliğe alıp almamakta serbesttir.

Dernek  üyeleri eşit haklara sahiptir.

ONURSAL ÜYELİK KOŞULLARI

Madde 8- Derneğe onursal üye olabilmek için;

 • Asıl üyelik koşullarını taşımak,
 • Derneğin amacına giren konularda ya da kendi uğraş alanında çalışmaları, çabaları ya da yapıtlarıyla tanınmış olmak,
 • Derneğe önemli yardımları geçmiş, çalışmalara katkıda bulunmuş, amacın gerçekleşmesi için etkinlikleri saptanmış olmak,
 • Yönetim Kurulu ya da Genel Kurul kararıyla kabul edilmek gerekir.
 • Yabancı uyruklu onursal üyeler için ikamet belgesi aranmaz.
 • Onursal üyelerin ödenti vermeleri isteklerine bağlıdır. Toplantılara katılıp söz alabilirse de organlarda görev verilmez ve oy hakları yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 9- Ayrılma isteğini yazıyla bildirmiş olanlar üyelikten çıkarlar. Hiç bir üye dernekte kalmaya ya da ayrılmamaya zorlanamaz. Ayrılanlar , ayrılma tarihine kadar olan ödentiden sorumludurlar. Ayrılanların üyeliğe başvurmalarında bu tüzüğün 7. ve 8. maddeleri yeniden göz önünde tutulur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 10- Aşağıdaki durumların varlığında üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararıyla silinir.

 • Üyelik koşullarının sonradan yitirilmesinde,
 • Ödenti borçlarını yeterli bir sürede ödenmesini isteyen taahhütlü mektuba rağmen ödememekte direnme durumunda,
 • Derneğin amacına aykırı davranma, yöneticilerin görevlerini yerine getirmelerine güçlük çıkarma, dernek üyeliğiyle bağdaşması hoş görülmeyecek sakıncalı tutum ve davranışlarda bulunma ve Dernekler Kanunu’na aykırı eylemlerinde bulunma hallerinde,

Üyenin Yönetim Kurulu kararına karşı, toplanacak ilk olağan kurula yazı ile itiraz hakkı vardır. Genel Kurulun kararı kesindir.

BÖLÜM III

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 11- Derneğin organları şunlardır:

 • Genel Kurul,
 • Yönetim Kurulu,
 • Denetleme Kurulu,

GENEL KURUL

Madde 12 – Genel Kurul derneğin en yetkili ve en üst organı olup , derneğe kayıtlı asıl üyeler ve onursal üyelerden oluşur.

Toplantı yeterlik  sayısında   asıl üyeler gözetilir.

Olağan Genel  Kurul toplantısı  üç yılda bir Nisan ayında, Yönetim Kurulunca belirlenecek  yer, gün ve saatte   toplanır.

Genel Kurul , toplantıya  Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu , derneğe kayıtlı bulunan üyelerin listesini düzenler ve en az     on beş gün önceden toplantı yeri , günü , saati ve gündemi yerel bir gazetede ilân edilmek ya da üyelere yazı ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırır. Bu çağrıda  çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamaz ise, ikinci toplantının  hangi gün , saat ve nerede yapılacağı  da belirtilir . İlk toplantı ile  ikinci toplantı arasındaki süre , yedi günden az , altmış günden fazla olamaz.

Toplantı , çoğunluk sağlanamaması  dışındaki bir nedenle geri bırakılırsa bu durum , geri bırakılma sebepleri  de belirtilmek sureti ile ilk toplantıya çağrı gibi , üyelere yeniden duyurulur . Bu gibi durumlarda ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden , en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Genel Kurul bir defadan fazla geri bırakılmaz .

TOPLANTI DÜZENİ GÜNDEMİ, YÖNTEMİ ve KARAR YETER SAYISI

Madde 13- Genel Kurul iki biçimde toplanır:

 • Olağan toplantı, 12.maddeye uygun olarak Yönetim Kurulu’nun düzenlediği ve çağırdığı toplantıdır. Gündemini, Yönetim Kurulu saptar. Gündem dışı konuların görüşülebilmesi, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı görüşme istemini Genel Kurul başkanlığına vermelerine bağlıdır. Bu çoğunluğu taşıyan önergedeki konunun gündeme alınması ve görüşülüp karara bağlanması zorunludur. Genel Kurul, salt çoklukla gündem maddelerinin sırasında değişiklik yapabilir. Gündemde bulunmayan konular görüşülemez.
 • Olağanüstü toplantı, yönetimin ya da denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde çağırılması zorunlu olandır. Kanuna uygun çağrı yerine getirilmezse, denetim kurulu ya da olağanüstü toplantıyı isteyen üyelerden birinin başvurması üzerine, Ankara Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak, dernek üyelerinden üç kişilik bir kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmak için görevlendirir. Olağanüstü toplantılarda yalnız gündem konusu görüşüleceğinden, toplantı istemiyle birlikte gündem maddesinin de bildirilmesi zorunludur. Olağanüstü toplantılar için de tüzüğün 12.maddesi uygulanır.

Madde 14- Genel Kurul , derneğe  kayıtlı üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır . Çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda , ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz . Ancak, bu ikinci toplantıda  üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları  üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel   Kurula katılacak üyelerin  listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler Yönetim Kurulunca  düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak  toplantıya girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler , katılım listesini imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan kimseler toplantı yerine alınmazlar . Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmaması durumunda , durum Yönetim Kurulunca bir tutanakla saptanır.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa  durum bir tutanakla  saptanır.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı  veya görevlendireceği  Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere,  bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve yazman seçilerek Divan Kurulu oluşturulur.

Toplantının yönetiminin ve güvenliğinin sağlanması , Divan Başkanına aittir.Genel kurul gündemindeki konuların görüşülerek  karara bağlanması ile sonuçlanır.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Genel Kurul kararları , toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluyla alınabilir.

Genel Kurul’da yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak , toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.

GENEL KURULUN YETKİ ve GÖREVLERİ

Madde 15- Genel Kurulun yetki ve görevleri şunlardır:

 • Yönetim ve Denetim kurullarının üyelerini yedekleriyle birlikte seçmek,
 • Dernek tüzüğünü değiştirmek, giriş ödentisini ve aylık ödentiyi yasal hudutlar dâhilinde günün koşullarına göre saptamak,
 • Yönetim ve denetleme kurulları çalışma raporlarını görüşerek karara bağlamak ve Yönetim Kurulu’nu aklamak, kusur ve sorumluluk bulursa yargı yoluna başvurulması için yetki vermek,
 • Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarısını ve çalışma programını görüşüp gerekirse değiştirerek onaylamak,
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, eldeki taşınmaz malların satımı, yarar getirecek biçimde kullanılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,
 • Derneğin bir federasyona katılması ya da katıldığı federasyondan ayrılması, uluslar arası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ya da üyelikten ayrılması konularında karar vermek,
 • Derneğe onursal üye almak, önceki başkanlara, şeref başkanlığı vermek,
 • Derneğin feshine ve malların tasfiye biçimine karar vermek,
 • Kanunlarda ve tüzükte genel kurulca yapılması ön görülen görevleri yerine getirmek, verilen hakları kullanmak,
 • Diyabet Vakfı’nın kuruluşuna katılma, kurucu üye olma ve mal varlığına katılma kararı alma, dernek mal varlığından vakıf mal varlığına tahsiste bulunma kararı almak, gerektiğinde bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek.

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 16- Yönetim Kurulu 9 asıl , 9 yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde  boşalma durumunda yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılırlar.

Yönetim Kurulu üye sayısı , boşalmalar nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse , Genel Kurul , görevdeki Yönetim Kurulu  ya da Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda , dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine, Ankara Sulh  Hukuk Hakimi duruşma yaparak , dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi  bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

İlk toplantıda Dernek Başkanı (Yönetim Kurulu Başkanı), Başkan  Yardımcısı, Yazman  ve Sayman üye seçilir.Yönetim Kurulu en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 • Derneği temsil etmek ya da bu konuda bir veya birkaç üyesine yetki vermek,
 • Yönetim Kurulu Başkanını , Yazman ve Sayman üyeyi seçmek,
 • Üyeliğe almak , üyelikten çıkarmak,
 • Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak ,derneğe bağış toplamak için üyelerine yetki vermek , gelecek çalışma dönemi bütçe tasarısı ile çalışma programında bulunması gereken hususları Genel Kurulun onayına sunmak , dernek için yönetmelik ve yönergeler hazırlamak , gerekli personeli  işe almak , ücretlerini saptamak , işten çıkarmak,
 • Seçilen organları ve yabancı uyruklu üyeleri tüzükte belli edilen sürede valiliğe bildirmek,
 • Denetleme  kurulunun çalışmalarına yardımcı olarak , elverişli olanakları hazırlamak  ve kararlarına uymak,
 • Genel Kurulu , yeterli sayıda üyenin ve Denetleme Kurulunun istemi üzerine toplantıya çağırmak , Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının düzenlenmesini yürütmek,
 • Yükümlülük altına girmek , dernek bütçesinde bölümler ve maddeler arasında aktarmalar yapmak , gelirleri kabul edip , giderleri onaylamak,
 • Dernek taşınmazlarını korumak ve gereğinde sigorta ettirmek,
 • Dernek Tüzüğünün ve ilgili yasaların ve Genel Kurulun verdiği görevleri yerine getirmek,
 • Genel Kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak , derneğe ait taşınmaz ve taşınır malları satmak , bina ve tesis inşa etmek, devlet tahvili , Hazine bonosu veya her tür tahvil veya hisse senedi satın almak,
 • Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine ipotek veya aynî haklar tesis ettirmek,
 • Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • Her çalışma dönemi sonunda derneğin yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek Denetim Kuruluna sunmak,

GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 17- Dernek Başkanı: Derneği, resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşlarda, yargı organları önünde Yönetim Kurulu adına temsil eder. Dernek çalışmalarının tüzük ve yasa kurallarına uygunlukla yürümesini sağlar. Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır. Toplantıya başkanlık eder. Genel Kurulun açılış konuşmasını yapar. Dernekle çalışanları denetler, gözetir ve yönetir. Derneğin önde gelen yetkilisi, görevlisi ve sorumlusudur.

Başkan Yardımcısı: Dernek Başkanının isteği üzerine ve onun yokluğunda, Başkan’a ilişkin yetkilerini kullanıp, görevlerini yapar. Başkan’a çalışmalarında yardımcı olur.

Yazman: Dernek çalışma ve yazışmalarını yürütür. Dernek içinde Başkan’ın yakın çalışma arkadaşıdır. Görevliler arasında iş bölümünü ve iş birliğini sağlar. İşlemlerin düzeninden sorumludur.

Sayman: Derneğin gelir ve gider işlemlerinin sorumlusudur. Akçalı işlerde Yönetim Kurulu’nun temsilcisidir. Bütçe taslağını hazırlayıp, Yönetim Kurulu’na getirir. Malları korur, kayıtları tutar.

DENETLEME KURULU

Madde 18- Denetleme Kurulu üç asıl, üç yedek üye olmak üzere  Genel Kurulca seçilir.

Denetleme Kurulunun Görevleri:

 • En geç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap işlemlerini, Yönetim Kurulunun çalışmalarını, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek,
 • Denetim sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna ve Genel Kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları Genel Kurula sunmak,
 • Gereğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

Madde 19- Borçlar Yasası ve diğer mevzuat kurallarına  göre Yönetim Kurulu , derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına taşınır ve taşınmaz alımlarında, Genel Kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN YÖNETİME BİLDİRİLMESİ

Madde 20- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde , Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları , baba adları , doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve konutları , dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

YABANCI DERNEK ve KURULUŞLARLA İLİŞKİ ve ULUSLARARASI ÇALIŞMA DURUMU

Madde 21- Derneğin yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye çağırması ya da yabancı derneklerin ve kuruluşların çağrılarına uyarak üyelerini yurtdışına göndermesi , Dışişleri Bakanlığı’nın ve ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak , İçişleri Bakanlığı’nca verilecek izne bağlıdır.

BÖLÜM  IV

YARDIMCI KURUL ve KOLLAR

Madde 22- Yönetim Kurulu , Başkanı dahil olmak üzere kendi aralarında, gerektiğinde yedek Yönetim Kurulu üyeleri arasından;

 • Üç kişilik gelir komisyonu,
 • Üç kişilik basın yayın komisyonu,
 • Üç kişilik Kurum ve Kurumlarla İlişkiler Komisyonu,
 • Üç kişilik Eğitim ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu,
 • Üç kişilik Dernek Hizmetlerini Geliştirme Komisyonu,
 • Üç kişilik Yardım Temini ve Yardım Yapma Komisyonu, seçerler.

Komisyonlar kendi aralarında , sadece görüşmelerin idaresi bakımından birer başkan seçerler. Komisyonların çalışmaları Yönetim Kurulu’nda tetkik edilip karara bağlanır.

BÖLÜM V

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 23- Derneğin gelir kaynakları: Üye aidatları, Derneğe çeşitli kurul ve kurumlarca yapılacak yardımlar ve her türlü bağışlar, hastaların muayene, tedavi ve her türlü tahlillerinden elde edilecek gelirler.(Ücret miktarı Yönetim Kurulunca belli edilir.) Sahip olduğu taşınmazından gelen gelirler, diyabet teşhis ve tedavisi ile ilgili araç ve gereçlerden elde edilecek gelirler, mevduat faizleri, Yönetim Kurulu’nun düzenleyeceği konser, balo, çay, kermes, piyango, yemekli toplantılar ve buna benzer eğlence ve gezilerden elde edilecek gelirler ve dernek yayınlarından elde edilecek gelirlerdir.

BÖLÜM VI

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 24- Dernek, kanun ve yönetmelikte belirlenen defterleri tutar. Bu defterlerin noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 25- Derneklerde  iç denetim esastır. Genel Kurul , Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi , bağımsız denetim kuruluşlarına da  denetim yaptırılabilir. Genel Kurul , Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması , Denetim Kurulunun  yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip, göstermediğini , defter , hesap  ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup, tutulmadığını , dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen   aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir raporla Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine , her türlü bilgi , belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi , yönetim yerleri , müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 26- Derneğin paraları Yönetim Kurulunca kararlaştırılan bir bankaya yatırılır. Günlük masrafları karşılamak üzere mutemet memur yanında Yönetim Kurulunun  belirleyeceği miktar kadar para bulundurabilir.

Bankadan para ; Başkan , Başkan Vekili , Sayman Üyeden iki üyenin imzası ile çekilebilir. Sayman  Üye her ay sonunda derneğin mali durumu hakkında tanzim edeceği hesap özetini Yönetim Kurulu toplantısında açıklar.

BÖLÜM VII

SON KURALLAR

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 27- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır. Hangi toplantıda olursa olsun, tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 28- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ü çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının Genel Kurulunun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

Madde 29- Feshedilme ya da dağılmış sayılma durumunda derneğin mal, para ve hakları derneğin kurucu üye olarak katıldığı “Ankara Diyabet Vakfı’na,”vakıf kurulmamışsa, Genel Kurulca belirlenecek dernek, kurum veya kuruluşlara, böyle bir karar verilmemiş ise Kızılay’a kalır. Genel Kurul toplanmamış ise mal, para ve hakları Hazinenin olur.

İLGİLİ KURAL

Madde 30 -Dernek Tüzüğünde yeterli kural ve açıklık bulunmayan durumlarda  5253 nolu Dernekler Yasası ile   4721 nolu Türk Medeni Yasası kuralları uygulanır.

Madde 31- Derneğin Kurucuları aşağıda belirtilmiştir.

AKÇAL İzzet: Avukat, B.evler 60.s.8–7

AKÇAOĞLU Dursun Dr: G.M. Kemal Bulvarı 107/12

AKIN Hilmi Prof. Dr: B.evler 3C 17

AKSAN İhsan Dr.: Emekli Diyabet Mütehassısı

AKSU İrfan Dr.: Isparta Eski Milletvekili

AKTAN Hamdi Prof. Dr.:Ank. Üni .Tıp.Fak.Gas.Ent.Profesörü

ARISAN Yakup Dr.:Ank Numune Has.Dahiliye Mütehassısı

ATACIK Ahmet Dr.: T.Y İhtisas Has.Baştabip Muavini

ATALAY Muzaffer Dr.: Ank Numune Has.Dahiliye Mütehassısı

AVCI Fuat: Denizli Eski Milletvekili

AZİZOĞLU Yusuf Dr.:Vefat Etmiştir

BABAN Cihat: Çanakkale Eski Milletvekili

BASA Mazhar Dr.:Rize Eski Milletvekili

BAYAR Nuri Dr.: Sakarya Eski Milletvekili

BAYRAM Şemsettin Dr.: Cebeci ,Cemal Gürsel C.49/1

BAYSOY Fehmi Dr.(Vet):Vefat etmiştir.

BEKATA Hıfzı Oğuz: Akara Eski Senatörü

BEYAZIT Kemali Dr.:Vefat etmiştir.

BİLGEN Nejat İ.Dr.: .: T.Y İhtisas Has.Baştabip Muavini

BİRİNCİOĞLU M .Kemal Dr.:Vefat etmiştir.

BOSNA Sinan: Aydın Eski Milletvekili

BOZER Yüksel Prof. Dr.:Hacettepe Tıp Fak.Kalp Cerrahi Uzmanı

BUDAK İbrahim Dr.:Emekli Dahiliye Mütehassısı

CUMALIOĞLU Fehmi: Kayseri Eski Milletvekili

ÇERÇEL Rıza: Kızılay Derneği Eski Genel Başkanı

ÇUMRALI Sedat: Vefat etmiştir.

DANIŞOĞLU Necip Prof. Dr.:Ank.Üni Tıp.Fakültesi

DANIŞOĞLU Vecihe Dr.:Rontgen Mütehassısı

DEMİR Kemal  Dr.:Kızılay Derneği Genel Başkanı

DİNÇTÜRK Cevat Dr.:Ank.Numune Hast.Hariciye Mütehassısı

DURAMAN Nevzat Prof.Dr.:Hacettepe Tıp.Fak.Üroloji Kliniği

EKŞİOĞLU Kazım: İst. Bağdat C Kızıltoprak Konak Durağı Burç Sitesi A Blok Kat 9D.18

ERBENGİ Aykut Prof.Dr.:Hacattepe Üni.Beyin Cerrahisi Bölümü

ERKMEN Alaeddin Dr.:Vefat etmiştir.

ERKMEN Nizamettin: Giresun Eski Milletvekili

ERTUĞ Celal Prof. Dr.:Elazığ Eski Senatörü

GÖKAY Erdoğan Prof.Dr.:T.Y.İhtisas Hast.Hematoloji Direktörü

GÖKOK Neşet H.Prof. Dr.:Gazi Üni.Tıp.Fak.

GÖKSOY Emin Dr.:İzmir Çocuk Hast.Mütehassısı

GÖNEN Turan Dr.:Vefat etmiştir.

GÜLAY Cavit Dr.:Vali Dr.Reşat C 59/7

GÜNAY Yücel: Kimya Mühendisi, İller Bankası

GÜRPINAR İsmet Dr.:İst. Şişli Eftal Hast.Baştabibi

HATİPOĞLU Şevket Reşit Prof.:Vefat etmiştir.

İNCESULU Hilmi: Kenedi C.81/8

İSLAM Zeki: Vefat etmiştir.

İSLAMOĞLU Münif Dr.:Ank.Numune Hast.Eski Başhekimi

KABADAYI İhsan: Konya Eski Milletvekili

KADIOĞLU Yılmaz Dr.:Ank.Numune Hast.Cerrahi Hastalıkları Mütehassısı

KARAKAPICI İ.Ethem: Urfa Eski Senatörü

KAYMAKÇALAN Şükrü Prof.Dr.:Ank.Üni.Tıp.Fakültesi

KOLOĞLU Salahattin Prof.Dr.:Ank.Üni.Tıp.Fak.Endokrinoloji Kl

MÜDERRİSOĞLU Vehbi Doç.Dr.:Meşrutiyet C.28/5

OCAK Kamil: Vefat etmiştir.

ONARAN Leziz Dr.:T.Y.İhtisas Hast.Gas.Ent.Kl

ONARAN Mustafa Dr.:  T.Y.İhtisas Hast.Gas.Ent.Cerrahisi Kl

ÖKTEN Şekür Dr.:Ank.Numune Hast.Çene Cerrahisi Kl.Eski Şefi

ÖZDELİK Şemsi Dr.:Hafta Sokak 23

PALABIYIKOĞLU Ercüment Prof.Dr.:Gülhane Hast.Gast.Ent.Kl

PAMİR Fikret Dr.: İst.Şişli Eftal Hast.Dahiliye Kl Şefi

PAYKOÇ Zafer Prof.Dr.:Ank.Üni.Tıp Fak.Dahiliye Kl Emekli

SARAÇOĞLU Abdülkerim Dr.:Mardin Eski Senatörü

SARGIN Orhan Prof Dr.:Vefat etmiştir.

SATILMIŞOĞLU İsmail Dr.:A.Ayrancı Hoşdere C.68/19

SAMUNOĞLU Edip Dr.:Vefat etmiştir.

SOYER Ruhi Dr.: Vefat etmiştir.

SUALP Naci Dr.: Vefat etmiştir.

ŞERİFOĞLU Arif Dr.:Ank.Numune Hast.Göz Kl Şefi

TACAN Şahap Doç.Dr.: Mithatpaşa C 26/10

TANIR Vefa Dr.: Konya Eski Milletvekili

TEKELİ Sait  Tahsin Prof.:Vefat etmiştir.

TÜNAY Bekir: Adana Eski Milletvekili

TURAN Sami Dr.:Kayseri Eski Milletvekili

TÜMER Celal Dr: Anafartalar C 18/2

UÇAGÖK Gavsi: Eskişehir Eski Senatörü

UĞUR Kazım Dr.:Ank.Numune Hast.Hariciye Müth

ULUSOY Ali Haydar Dr.:S.S.K Samanpazarı Dispanseri Dah.Müth.

URAL Nihal Dr.:Gazi M.Kemal Bulvarı 29/2

UZUNALİMOĞLU Özden Prof.Dr.:Ank.Üni.Tıp.Fak.Gast.Ent.Kl

YALÇIN Saliha Dr.:Ank.Numune Hastanesi Metabolizma Kl.Şefi.

YÖRÜKOĞLU Sedat Dr.:Ank.Has.Dahiliye Kl.Eski Şefi

YÜZBAŞIOĞLU Recep Dr.:Yıldıztepe Koop.5Blok 5/56


BAŞKAN
Prof.Dr. Fazıl Mustafa CESUR

BAŞKAN YARDIMCISI
Prof.Dr. Rıfat EMRAL

YAZMAN
Prof.Dr. Erman ÇAKAL

ÜYE
Prof. Dr. Fatma NİŞANCI KILIÇ

ÜYE
Ayla TOKAY

ÜYE
Fatma GÖROĞLU

ÜYE
Doç.Dr. Cüneyd ANIL

ÜYE
Uzm. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL

SAYMAN
Erol ŞAHİNTÜRK